Twój przyjaciel kominiarz cz.1

Twój przyjaciel kominiarz cz.1

Obserwowany w ostatnim czasie dynamiczny rozwój konstrukcji różnych urządzeń grzewczych opalanych paliwami stałymi, płynnymi lub gazowymi, może tylko w niepełnym stopniu rozwiązać problemy: minimalizacji zagrożenia pożarowego dla obiektu i jego użytkowników, zagrożenia utraty zdrowia lub życia oraz ograniczenia emisji szkodliwych spalin. W przypadku tych urządzeń minimalizacja zagrożeń wymaga także właściwego doboru systemu kominowego, który w istotny sposób warunkuje przebieg procesu spalania paliwa i powinien stanowić integralną część instalacji grzewczej. Prawidłowy dobór komina w nowoczesnych, energooszczędnych i ekologicznych instalacjach spalania paliw oraz eksploatacja i nadzór nad nią mają duży wpływ na uzyskiwanie wysokich sprawności energetycznych i ekologicznych urządzeń grzewczych. Prawo budowlane oraz ustawa o wyrobach budowlanych określają instalacje kominowe jako wyroby budowlane, które podlegają wszystkim zasadom odnoszącym się do wyrobów budowlanych.

Kominiarz

Kominiarz

Wyposażenie obiektu w nowoczesne kominy systemowe czy istniejącego komina w nowoczesny wkład kominowy i korzystanie z nowoczesnego urządzenia grzewczego nie zwalnia właściciela domu z obowiązku czuwania nad stanem przewodów kominowych. Minister Spraw Wewnętrznych w rozporządzeniu w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (ostatnia nowelizacja z II czerwca 2006 roku, Dz. U. nr 80) w rozdziale 7: „Instalacje i urządzenia techniczne” (§30.1)w sposób jednoznaczny określa zasady czyszczenia przewodów kominowych.

W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

– od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych -co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

– od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych w pkt. I – co najmniej cztery razy w roku;

– od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym nie wymienionych w pkt.

– co najmniej dwa razy w roku.

W obiektach, o których mowa w ust. I. usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku. jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Komentując ten zapis, należy zwrócić uwagę na określenie: „W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego”, które jednoznacznie wskazuje na obowiązek czyszczenia przewodów wentylacyjnych w odniesieniu do budynków ogrzewanych z kotłowni osiedlowych, a wyposażonych w kuchenki gazowe lub gazowe grzejniki wody przepływowej.

Czytaj dalej: http://www.koszulkanbapolskasklep.pl/twoj-przyjaciel-kominiarz-cz-2/

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments