Odpowiedzialność zawodowa geodety

Odpowiedzialność zawodowa geodety

Reklama: http://geograf-geodezja.pl

Kolejny rodzajem odpowiedzialności geodetów jest odpowiedzialność zawodowa. Wynika ona z ustawy z dnia 17 maja 1979 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przesłanki tej odpowiedzialności oraz postępowanie dyscyplinarne opisane są w artykułach 46 i następne wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z art. 46 osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną jeżeli wykonuje swoje zadania:

  • Z naruszeniem przepisów prawa;
  • Nie dochowując należytej staranności;
  • Niezgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

Karami dyscyplinarnymi są:

  • Upomnienie;
  • Nagana;
  • Zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6 miesięcy do 1 roku.

W razie wymierzenia kary odebrania uprawnień zawodowych, ponowne ich uzyskanie możliwe jest po upływie trzech lat.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne określa jakie są prerogatywy wymiaru kary w artykule 56 ust. 3 i 4. Zgodnie z tymi przepisami organ orzekający wymierza karę w granicach określonych w ustawie, uwzględniając stopień szkodliwości czynu, stopień winy, a także cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscyplinujące, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego.

Ponadto przy wymiarze kary uwzględnia się motywy i sposób działania, okoliczności działania i zaniechania, jak również właściwości, warunki osobiste osoby, wobec której toczy się postępowanie dyscyplinarne oraz jej doświadczenie zawodowe.

Karę zawieszenia możliwości wykonywania uprawnień zawodowych można wymierzyć tylko w  przypadku rażącego naruszenia przepisów obowiązujących w geodezji i kartografii. Natomiast najsurowsza karę, czyli odebranie uprawnień zawodowych, wymierza się w przypadku, gdy na skutek rażącego naruszenia przepisów nastąpiło zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia o dużej wartości (art. 46a ust.6).

Jak z tego wynika aby orzec wobec geodety karę odebrania uprawnień zawodowych muszą być spełnione dwie przesłanki:

  • Geodeta musi się dopuścić rażącego naruszenia przepisów;
  • Naruszenie to musi spowodować zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia o dużej wartości.

 

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments